Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi:

Muumimaailma Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:

Muumimaailma Oy (Y-tunnus 0925595-8)
Kaivokatu 5, 21100 Naantali

(+358) 02 511 1111

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Hallintojohtaja Jarkko Kuitunen, info@muumimaailma.fi

3. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä ylläpidetään Rekisterinpitäjän mobiilisovelluksen, verkkokaupan, kassajärjestelmän, Taikaranneke-järjestelmän ja sähköpostimarkkinointijärjestelmän käyttö- ja osallistumistietoja. Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen viestintäpalvelun toteuttamiseksi, erilaisten sähköisten palveluiden tuottamiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja muiden henkilöasiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi sekä liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä käyttö- ja osallistumistietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumien sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Käsittelyä suoritetaan suoramarkkinoinnin osalta rekisteröidyn suostumukseen perustuen sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi.

5. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Mobiilisovellus

Rekisterissä käsitellään Muumimaailma-mobiilisovelluksen käyttäjän nimi- ja yhteystietoja yhdistettynä laitteen yksilölliseen tunnisteeseen. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Osa tiedoista edelleen lähetetään Muumimaailman kassajärjestelmään sekä sähköpostimarkkinointijärjestelmään. Tällaisia käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinointilupa
 • Kotikaupunki

Muita mobiilisovellukseen kerättäviä tietoja:

 • Maksutapatiedot (vapaaehtoinen)
 • Sijaintidata (vapaaehtoinen)
 • Tilaustiedot (vapaaehtoinen)
 • Ostetut palvelut ja tuotteet
 • Tilauspäivä

Sijaintitietoja ei viedä mobiilisovelluksen hallintajärjestelmän ulkopuolelle. Sijaintitietoja käytetään ainoastaan sovellusta käytettäessä. Sijaintitietoja käytetään asiakkaan opastamiseen Muumimaailman alueella(navigointi).

Asiakkaan tehdessä tilauksia mobiilisovelluksen kautta, välitetään ostotiedot Muumimaailman kassajärjestelmään.

Verkkokauppa

Rekisteriin tallennetaan verkkokaupan käyttäjän nimi- ja yhteystietoja yhdistettynä verkkokaupan tilaukseen. Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Kerättäviä henkilötietoja ovat:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Osoite
 • Kieli
 • Markkinointilupa
 • Tilaustiedot
 • Ostetut palvelut ja tuotteet
 • Tilauspäivä

Mikäli asiakkaan tiedot löytyvät mobiilisovelluksen käyttäjätiedoista, välitetään verkkokaupasta tehdyt ostokset asiakkaan mobiilisovellukseen automaattisesti.

Kassajärjestelmä

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn ostokset Muumimaailman kassajärjestelmän kautta vain rekisteröidyn niin halutessa. Tunnistautuminen tapahtuu rekisteröidyn yksilöidyn tunnisteen avulla, jonka rekisteröity saa rekisteröitymällä Muumimaailma Oy:n asiakasrekisteriin. Kassajärjestelmä tuottaa ainoastaan ostohistoriaa ja ei lähetä sitä automaattisesti eteenpäin muihin järjestelmiin.

Kassajärjestelmä saa rekisteröidyn tiedot automaattisesti muista järjestelmistä esimerkiksi asiakkaan rekisteröityessä mobiilisovelluksen käyttäjäksi. Näitä tietoja ovat:

 • Nimi
 • Asiakasnumero
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Taikaranneke-järjestelmä

Ns. RFID-perusteisia tietoja käytetään asiakkaan rekisteröidessä RFID-sirulla varustetun tunnisteen, jota käytetään puistossa olevien toimintojen. Näitä toimintoja voivat olla erilaiset tehoste-efektit, infotaulut ja muut yksilöitävää sisältöä tarjoavat toiminnot. Tällöin asiakkaasta tallennetaan lisäksi seuraavaa tietoa:

 • RFID-tunniste
 • Vierailukohde
 • Käyttötieto eli päivämäärä ja kellonaika

Sähköpostimarkkinointijärjestelmä

Sähköpostimarkkinointijärjestelmää käytetään sähköpostilla tapahtuvaan asiakasviestintään ja markkinointiin Muumimaailma Oy:n ja asiakkaiden välillä.

Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen sekä tietojen keräämiseen rekisteröidyn suostumuksella.

Sähköpostimarkkinointijärjestelmän tietosisällöt:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Markkinointilupa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat pääasiassa käyttäjien itse tallentamia tietoja. Asiakkaan on mahdollista tallentaa tietoja Muumimaailman sovelluksen ja verkkokaupan kautta.

Osa tiedoista tallentuu automaattisesti käyttäjän tehdessä erilaisia toimenpiteitä vierailun aikana. Näitä ovat esimerkiksi sovelluksen ja RFID-palveluiden käyttäminen.

Sovelluksessa henkilötiedot tallennetaan ja yhdistetään laitteen käyttötietoihin, kun käyttäjä suorittaa sovelluksessa rekisteröitymisen. Tämän lisäksi rekisteriin kerätään automaattisesti tieto laitteen yksilöllisestä tunnisteesta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, poislukien Rekisterinpitäjän palvelun ja sovelluksen ylläpitoon liittyvät alihankkijat . Lisäksi yksittäisten tuotearvontojen voittajien tiedot voidaan luovuttaa mahdolliselle rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille (esim. ulkopuolinen arvonnan järjestäjä) palkinnon toimittamista varten. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterinä toimivan alustan teknistä ylläpitoa ja kehittämistä voidaan tehdä lainsäädännön edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity käyttää mobiilisovellusta, tai rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tai niin kauan kuin rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseksi on tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto on vain digitaalisessa muodossa. Rekisteristä ei käytetä fyysisiä kappaleita. Mobiilisovelluksesta rekisterinä toimivaan alustaan lähetettävät tiedot kulkevat salattuna. Sähköinen rekisteri säilytetään ympäristössä, joka on suojattu ulkopuolelta tulevilta oikeudettomilta yhteydenotoilta.

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen alihankkijoiden työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

 1. pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin. Kiellon voi asettaa sovelluksen ja palvelun käyttöönoton yhteydessä sekä omien tietojen hallinnassa Muumimaailma-sovelluksen asetuksissa.